Kashkinbayev Isa (1891 – the date of death is unknown)

22

Isa Taumyshuly Kashkinbayev is an activist of the Western branch of Alash Orda, one of the first Kazakh doctors.

Kashkinbayev Isa (Gaisa) was born in 1891 in the Urals region, Ilbishin County, Kuraily volost.

Isa Kashkinbayev was a member of the board of the People’s Commissariat of the TASSR. He was arrested in 1930, released in 1931, and in 1938 was in Tashkent.

In the capital of Turkestan, worked such activists of Alash Orda as M. Dulatov, the editor of the regional Kazakh newspaper Ak Zhol (The Bright Way), the writer Mukhtar Auezov, the poet Magzhan Dzhumabayev, the member of the board of the People’s Commissariat of TASSR M. Ispulov, the deputy director of the Kyrgyz (Kazakh) Institute of Education H. Dosmukhamedov, a member of the board of the People’s Commissariat for Health, Dr. I. Kashkinbayev, a teacher of the institute Karim Dzhalenov, a student Kazymbek Beremzhanov and others.

Members of the All-Kyrgyz People’s Council of Alash Orda elected:

From Bukei Orda: Walid-Khan Tanashev, from the Ural region: Khalil Dosmukhamedov, from Akmola region: Aidarkhan Turlubayev, from Turgai region: Akhmed Beremzhanov, from Semipalatinsk region: Khalil Gabbasov, from Semirechinsk region: Sadyk Amanzholov, from Syr-Darya region: Mustafa Chokayev. Regardless of areas: Alikhan Bukeikhanov, Dzhansha Dosmukhamedov, Alimkhan Yermekov, Mukhamedzhan Tynyshpayev, Bakhtgirey Kulmanov, Zhakip Akbayev, Bazarbai Mametov, Otynshi Alzhanov. Candidates for them are: Isa Kashkinbayev, Nosufbek Yakubbayev, Yereshep Itpayev, Satylgan Sabatayev, Isengaliy Kasabulatov, Batyrkhair Niyazov, Mukush Bashtayev, Salibek Zhanaidarov, Salim-Girey Nuralikhanov, Omar Almasov, Seidazim Kadirbayev, Aspendiyar Kenzhin, Staff Captain Bekimov, Isen Turmukhamedov , Zhanek Saltanayev.