Streets

Activists of Alash Orda The streets, avenues
Zhusipbek Aimautov In Astana, Almaty, Uralsk, Kyzylorda, Semey, and Shymkent
Abdrakhman Aitiyev In Almaty, Uralsk, Zhanatas (Zhambyl oblast).
Zhakyp Akbayev In Astana, Almaty, Karaganda and Aktogay cities of Karaganda oblast
Otynshy Alzhanov In the Ekpin village of Tarbagatay district, East Kazakhstan oblast
Tobaniyaz Alniyazov Beineu village (Mangistau oblast)
Bilal Aspandiyarov In Almaty
Sanzhar Asfendiyarov In Almaty and Kyzylorda
Akhmet Baitursynov In Almaty, Astana, Kostanay, Uralsk, Kyzylorda and Semey
Birimzhanovs  

In Astana

Hayretdin Bolganbayev In Astana
Alikhan Bukeikhanov In Almaty, Astana, Semey, Uralsk, Kyzylorda, Karkaralinsk
Khalel Gabbasov In Astana
Zhakhansha Dosmukhamedov In Astana, Uralsk, Zhympity village, Kosoba village (Western Kazakhstan oblast, Syrym district)
Khalel Dosmukhamedov In Astana, Almaty, Uralsk and Atyrau.
Abilkhair Dosov  

In Kokshetau

Mirzhakyp Dulatov In Astana, Almaty, Kostanay, Uralsk, Kyzylorda, Semey, and Shymkent
Alimkhan Ermekov In Astana, Karaganda, Karkaralinsk
Magzhan Zhumabayev In Astana, Almaty, Uralsk, Petropavlovsk, Kyzylorda and Semey
Bakhytzhan Karatayev In Aktobe, Uralsk
Gumar Karash In Astana and Uralsk
Koshmukhammed Kemengerov In Pavlodar, Bayanaul and Astana
Aspandiyar Kenzhin In Astana
Sultanbek Kozhanov In Astana, Kyzylorda, Shymkent, Turkestan, Zhanakorgan cities of Kyzylorda oblast, Shardara and Sholaqkorghan
Shaimarden Kosshygulov In Astana
Shakarim Kudaiberdiyev In of Astana, Almaty, Kokshetau,Kyzylorda, Semey, Shardara (SKO) cities and in the Taskesken village (Urdzhar district, EKO)
Zhumakhan Kuderin In Almaty
Raiymzhan Marsekov In Semey
Nygmet Nurmakov In Almaty, Kyzylorda, Karaganda cities, Egindibulak region
Eldes Omarov Kostanay oblast, Taransky district, Belinsky village
Zhanaidar Sadvakasov In the Zhanatalap village of Zhambyl region, Sarysu district
Smagul Sadvakasov In Astana, Almaty, Kyzylorda, Shymkent, Petropavlovsk, Kokshetau cities and in the Kishkenekol village, Ualikhanov district, North Kazakhstan oblast
Biakhmet Sarsenov In the Zhantikey village of Tarbagatay district of East Kazakhstan oblast
Mukhametzhan Seralin In Astana
Sultanmakhmut Toraigyrov In Astana, Almaty, Pavlodar, Ekibastuz, Semey and Kyzylorda cities
Nazir Torekulov In Kokand, Astana, Almaty, Shymkent, Kyzylorda, Turkestan cities and in the three districts of South Kazakhstan oblast. In one city of Saudi Arabia there is a street of Nazir Turekulov.
Ualiatkhan Tanashev In Astana
Mannan Turganbayev In Semey and Shar cities (East Kazakhstan oblast)
Aidarkhan Turlybayev In Astana
Mukhamedzhan Tynyshpayev In Almaty, Astana, Uralsk, Taraz, Taldykorgan cities
Mustafa Shokay In Astana, Almaty, Kyzylorda, Uralsk cities, and in the Koyandy and Karaotkel villages (Akmola oblast).
Telzhan Shonanov In Astana